Welkom

Mijn specialisatie

Mijn belangstelling voor de verhouding tussen gezondheid en goede voeding is al jaren enorm. Van mijn kennis en in-zichten in de gezondheid en life-style aspecten heb ik mijn beroep gemaakt. 

In mijn Ortho-bloesem-praktijk ontwikkel ik nieuwe processen die gericht zijn op de kwaliteit van leven. Het bijzondere van mijn praktijk is de combinatie tussen de orthomoleculaire therapie, de toepassing van de PEMF en het technologisch onderzoek binnen PCGO, waaraan ik ben verbonden


Meer weten? Klik op een afbeelding hiernaast.
Vo

Ortho-Bloesem in de praktijkVoor een uitgebreide informatie over de aard en de inhoud van de Ortho-Bloesem orthomoleculair-therapeutische praktijk klikt u op een van de afbeeldingen. Voor vragen en opmerkingen kunt u het contactformulier gebruiken of bellen naar 06-39055423.

Orthomoleculaire therapie en voeding


Als iemand mij vraagt "Waar verschilt jouw praktijk nu van andere orthomoleculaire prak-tijken?" dan zal ik niet lang hoeven nadenken.

Mijn praktijk is opgebouwd uit 4 elementen die alle indien nodig worden gecombineerd en inge-zet: de gangbare orthomole-culaire therapie, de voedings- en life-style adviezen en de PCGO-voedingstest. Deze com-binatie maakt mijn praktijk vrij uniek. Zie ook: PEMF.

Dat Ortho-Bloesem een holis-tische behandeling voor staat en de hele mens centraal staat, maakt mijn praktijk niet bijzon-der, want dat zegt iedereen in het complementair-genees-kundige domein.

Pulserende Elektro-Magnetische Velden


Wist je dat ons lichaam bestaat uit 80-100 miljard cellen die met elkaar communiceren om ons in leven te houden? Signaalmole-culen regelen o.a. wanneer cel-len gerepareerd of vervangen moeten worden en geven stur-ing aan de reactie op antioxi-danten en vrije radicalen. 

Wetenschappers vonden ant-woorden op de verouderings-processen en onbalans in ons systeem, waardoor we gevoelig zijn voor ziekten en ongemak.

De PEMF-therapie vindt zijn oorsprong in de uitvindingen van Tesla (1892). De pulserende electromagnetische velden activeren en/of reactiveren de celhuishouding, waaronder de versterking van de signaalmoleculen, waarop verbetering in het systeem ontstaat. Dat maakt PEMF van grote waarde voor de zorg, als ondersteunende kracht voor de voeding en stofwisseling.

PCGO-onderzoek en gewichtbeheersing 


Het lijkt een schrale troost als je weet dat je niet de enige bent met de frustratie van afvallen-stoppen en herbeginnen. Wij hebben de mogelijkheid om te testen op de diepgelegen sto-ringen, die in veel gevallen terugvoeren naar het prenatale stadium. Binnen de universitaire wereld is er een algemene overtuiging dat gewichtspro-blemen, diabetes, hart en vaat-ziekten naar het prenatale sta-dium verwijzen, met de onvermogens die daaruit zijn voortgekomen. De problemen laten zich op latere leeftijd bijzonder gelden. Voor de gewichtsbeheersing en proble-men als obesitas geldt zeker geen wilszwakte, maar een structureel onvermogen.


Voor uitgebreide informatie over de onderzoeken van PCGO klik op de afbeelding hierboven.


CONTACT


Wilt u informatie over mijn praktijk of op de hoogte blijven van onze ontwikkelingen, zet dan uw naam en emailadres in het schermpje en u ontvang bericht.

 
 

Mijn Passie is Compassie
Mensen helpen is mijn passie - verbinding maken schept compassie.
Compassie is ook: mensen hun schoonheid laten ontdekken in het eenvoudige,

juist in het onvolmaakte met de vaak afwijkende dingen.


Littekens doen altijd pijn, of ze nu zichtbaar of onzichtbaar zijn. Maar littekens vormen ook het bewijs dat we moeilijkheden hebben overwonnen, en dat wonden genezen zijn. Dan worden littekens gouden herstellijnen (zie afbeelding).


Verzorg dan ook je wonden op een goede wijze, zet je breuklijnen om in krachtlijnen. Transformeer de scherven van je leven in vreugdekreten.


Tijdens de zoektocht gaan naar verandering van de life-style en een andere kijk op
verbetering en schoonheid, wil ik graag een stukje met je meelopen.
Welkom in Ortho-Bloesem

Jantien van Beest


AANBEVELING

Beste Jantien, wat ben ik blij dat je me een dringend  advies hebt gegeven. Ik ben overgeschakeld naar een ketogeen-rijke voeding, met nagenoeg geen suiker meer. Daarbij zijn de Asea-signaalmoleculen een enorme steun, die mijn lichamelijke klachten krachtig aanpakt. Jouw doelgerichte aanpak is een aanbeveling voor iedereen die met zijn of haar voeding en afvallen in de knoop zit.
LENIE (79 jaar)

VOOR U GESCHREVEN EN GELEZEN

Orthomoleculaire therapie en voedings-adviezen


Orthomoleculaire therapie is een complementaire geneeswijze waarbij het erop aankomt dat de juiste mole-culen worden ingezet. Met deze defi-nitie hebben we direct de kernwaar-den van deze therapie binnen bereik. Daarvoor analyseren we “ortho-mole-culair” in ortho (Grieks voor ‘de juiste’) en moleculair (uit moleculen samengesteld). Dat levert de volgen-de  beschrijving van de orthomole-culaire therapie op:
"behandeling waarbinnen de juiste moleculen worden ingezet". Moleculen zijn constructieve bouw-stenen waaruit organismen zijn opge-bouwd. We kennen drie basismolecu-len, ook wel macronutriënten ge-noemd: koolhydraten, eiwitten en vetten. De eiwitten hebben een cen-trale rol, die naast de functie voor de bouw van cellen en organen, ook als enzymen dienst doen. Maar wat zijn nu de juiste moleculen binnen de orthomoleculaire therapie? Het zijn 'juiste moleculen’ als zij bijdragen tot een evenwicht tussen de drie macronutriënten. Aan deze drie wor-den stofjes toegevoegd, zoals mine-ralen en vitamines. Voedingssupple-menten zijn toevoegingen aan de voeding, zoals het woord al zegt. De 'juiste moleculen' kunnen echter al-leen maar 'juist' zijn als ook de voe-ding, waaraan zij worden toege-voegd 'juist' is. Dit is een kernwaarde.
“Laat uw voeding uw medicijn zijn en uw medicijn uw voeding”, was het adagium van Hippocrates in de Oud-heid. Dat is ook nu het leidend motief voor onze orthomoleculaire therapie.


We hoeven er geen doekjes om te winden: het is met onze voedings-praktijk bijzonder matig gesteld in onze westerse wereld. Er sterven op de wereld meer mensen aan overge-wicht dan aan onder-voeding. Hoe komt toch dat het zo slecht gesteld is met onze voedings-patronen? Hier-over gaan we schrijven in deze kolom.

Orthomoleculaire therapie heeft ook een verbinding met de epigenetica, het vakgebied dat binnen de genetica de invloeden bestudeert en onder-zoekt van erfelijke factoren die welis-waar aan de genen zijn verbonden, maar die niet zorgen voor een gene-tische mutatie, dat wil zeggen dat deze factoren de DNA-sequenties wel beïnvloeden maar niet blijvend muteren (beschadigen).


Als derde hoofdlijn noemen we de mitochondriale, metabolische aan-doeningen, die vaak met de voedi-ngspatronen zijn verbonden.

Met deze drie elementen ronden we de openingszetten van deze paginakolom af.

Orthomoleculaire therapie en PEMF-

signaalmoleculen


Signaalmoleculen - het woord zegt het al - zijn elementen in ons lichaam die zorgen voor de overdracht van signalen tussen de cellen in ons systeem. Dat zijn chemische of neurale processen die ervoor zorgen dat onze celhuishouding goed functioneert. Verstoring van deze cel-communicatie brengt onbalans in ons systeem, waardoor niet gewenste processen ontstaan. Voor een deel is dat onvermijdelijk, omdat de leeftijd een rol speelt in een evenwichtige aanmaak en afbraak van cellen. Veroudering is een bekend gegeven, maar is heel wat meer, waarvoor we hier verwijzen naar de literatuur. De orthomoleculaire therapie draagt zorg voor de toediening van de juiste mo-leculen. Is er nu sprake van versto-ringen in de gewichtsregulering, dan zou het kunnen zijn dat de celcom-municatie op dat punt is verstoord en tegenwerkt. Aangezien de redox-signaalmoleculen de celcommuni-catie bevordert, lijkt het mogelijk dat toediening van pulserende electro-magnetische frequenties een goede hulp is bij de vernieuwing van de gewichtsregulering. 

Binnen Ortho-Bloesem en PCGO doen we onderzoek naar de ortho-moleculaire effecten van de signaalmoleculen en de verbetering van de voedingspatronen.
Orthomoleculaire therapie en PCGO-voedingsonderzoek


Inzet van orthomoleculaire therapie is een behandelingsstrategie die vraagt om een zeer afgewogen toepassing van supplementen en voedingsadviezen, die op maat zijn gesneden. Doorgaans zijn we, zoals bij elke therapie, afhankelijk van een juiste anamnese, het verhaal van de cliënt, dat ons de weg wijst naar een behandeling is stappen.

Omdat orthomoleculaire therapie geen weg is van louter voorschrij-ven van voedingssupplementen, maar van analyse van de complexe situatie waarin de u zich als zorgvragende bevindt.

Een wezenlijk onderdeel van deze basale analyse is de epigenetische belasting ten gevolge van erfelijke factoren, aangevuld met de levensstijl. Voor deze analyse maken we gebruik van de Mindlink-Tesla-Transformatie Technologie, zoals deze binnen het PCGO wordt toegepast. 

De vraag naar de oorzaak van de stagnatie in het verlangde gewichtsverlies, brengt ons vaak bij deze basale vragen. Is er sprake van een ontwikkelingsstoornis, ontstaan tijdens de zwangerschap?

Is er sprake van een angststoornis die uitwerkt op de regulering van de celhuishouding en aanmaak van hormonen, of verstoorde ener-getische processen? Wat bedoelen we met "troost" in verbinding met voeding? Soms dragen mensen een groot verdriet in zich, zonder te weten waar dat vandaan komt. Doordat ons brein via ons voedsel stofjes aanmaakt die rustgevende en andere positieve reacties op-wekken, hebben we de neiging om meer te gaan eten, vanwege die aangename reacties, die we niet eens altijd meer zo opmerken. Het worden onbewuste patronen, die zich moeilijk laten doorbreken. Daar voor wordt veel wetenschappelijk onderzoek gedaan. Het onderzoek binnen PCGO gaat daarin een eigen, complementair geneeskun-dige weg. Dat biedt een enorme mogelijkheid voor de orthomolecu-laire behandelingen en voedings-strategieën.


Blijf lezen op deze plaats. We melden ons met nieuwe weetjes en ervaringen.

Ortho-bloesem, Praktijk voor Orthomoleculaire Zorg

Het karakter van bloesem is de voorfase voor de vrucht. Maar als de fleur van de bloemblaadjes verdwijnt en de ouderdomsvlekken zichtbaar worden, dan is pas het moment aangebroken voor het echte werk: de vrucht in wording.

Als we niet beter zouden weten, zouden we denken bij de bruining en verdorring van de blaadjes dat de dood in de pot is. Maar nee: het Leven bloeit op in een grote vrucht. Dat proces vraagt echter wel om een goede procesbegeleiding en behandeling.

Dit is het mission-statement en uitdaging voor Ortho-Bloesem.


Praktijkadres: Paardenweide 3
4824 EH Breda

© Copyright 2020 - Jantien van Beest